Do Polaków w Niemczech

MFordTA1585520-170411-110001.jpg
MFordTA1585520-170411-110002.jpg
MFordTA1585520-170411-26.jpg

Title

Do Polaków w Niemczech

Description

Flyer produced for Poles being held in Germany. Motivational in nature, it has details of the support of Allied Forces described by General Dwight D. Eisenhower, and the consequences for any Germans that mistreat prisoners. It contains instructions on what to do as Allied forces advance through Germany, and serves as a warning to Germans who may mistreat Poles and other prisoners, telling them that punishment will be swift and certain irrespective of rank or personal belief.

Date

1944-11-07

Temporal Coverage

Spatial Coverage

Coverage

Language

Format

One double sided printed sheet

Rights

This content is available under a CC BY-NC 4.0 International license (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0). It has been published ‘as is’ and may contain inaccuracies or culturally inappropriate references that do not necessarily reflect the official policy or position of the University of Lincoln or the International Bomber Command Centre. For more information, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ and https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/legal.

Contributor

Identifier

MFordTA1585520-170411-110001, MFordTA1585520-170411-110002, MFordTA1585520-170411-26

Transcription

[underlined] DO POLAKOW W NIEMCZECH [/underlined]
Podajemy poniżej, tłomaczenie [sic] oficjalnego ostrzeżenia nadanego przez Generała Dwight D. Eisenhower’a. Naczelnego Dowódcę Wojsk Sprzymierzonych i skierowanego do wszystkich Niemców.

“ Wsród Was znajduje się duża liczba osób wcielonych do przymusowanych bataljonów pracy, lub uwięznionych w obozach koncentracyjnych. Bez względu na ich narodowość lub wiarę. Niemcy! Nie słuchajcie rozkazów z jakiegokolwiek źródła, dręczenia, prześladowania lub krzywdzenia tych ludzi. Wojska Sprzymierzonych znajdują się w silnym składzie na ziemi niemieckiej – w miarę jak się posuwają naprzód, spodziewamy się ludzi tych zastać żywych i całych. Surowe kary będą wymierzone przeciwko osobom odpowiedzialnym pośrednio lub bezpośrednio i w jakiejkolwiek wierze, za krzywdy im wyrządzone. Niech ci którzy dziś pełnią władzę – o tem [sic] pamiętają!”

Ostrzeżenie Naczelnego Dowództwa jest, jak widzicie, stanowcze. Niemcy – bez wzlędu [sic]na ich stopień lub stanowisko – są uprzedzeni o karze która ich czeka jeśli Was będą prześladowali lub krzywdzili w jakikolwiek sposób.

Wódz Naczelny – jak zresztą każdy żołnierz Wojsk Sprzymierzonych – myśli o Was w chwili gdy ostatnie uderzenie na Niemcy się zbliża. Musicie się zbierać z Waszymi rodakami oraz z deportowanymi innych Krajów Sprzymierzonych i zorganizować się do akcji. Słuchajcie Londyńskiego Radia B.B.C. i innych audycji Sprzymierzonych: zbierajcie I rozdawajcie sobie ulotki pochodzące od Sprzymierzonych. Wprowadżcie sie czyn instrukcje które Was w ten sposób dosięgną. Wystrzegajcie się prowokatorów. Zanotujcie nazwiska tych Niemców, ktorzy pomimo tego uroczystego ostrzeżenia, będą starali się Wam i Waszym współtowarzyszom szkodzić w jakikolwiek sposób.


W.G.22P

translation:

TO POLES IN GERMANY
We give you below in translation the official warning given by General Dwight D. Eisenhower, the Commander in Chief of the Allied Forces, and directed at all Germans.

“Amongst you there are large numbers of people incorporated into forced labour battalions, or imprisoned in concentration camps. Without regard for their nationality or faith. Germans! Do not listen to orders from whatever source to torment or harm these people. Allied forces are now in a strong position on German soil – as they move advance.

We expect to find these people alive and whole. Severe punishments will be meted out against those people responsible directly or indirectly and in whatever belief, for the harm caused to them. May those who are in authority today – Remember this!”

The warning of the Commander in Chief is, as you see, firm. Germans – regardless of their rank or standing – are forewarned of the punishment that awaits them if they persecute or harm you in whatever way.

The Commander in Chief – as any other soldier of the Allied Forces – is thinking of you, as the final assault on Germany approaches. You must gather together with your countrymen as well as with other exiles from Allied countries, and organise yourselves for action. Listen to London’s BBC radio, and other broadcasts from the Allies: gather and distribute flyers from the Allies. Put into action the instructions you read in them. Beware of provocateurs. Note the names of these Germans who despite the ceremonial warning will try to harm you and your comrades in any way possible.

Collection

Citation

Great Britain. Political Warfare Executive, “Do Polaków w Niemczech,” IBCC Digital Archive, accessed April 15, 2024, https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/23945.

Item Relations

This item has no relations.