Propaganda leaflet dropped prior to Operation Manna

MBrownJ2205595-170131-050001.jpg
MBrownJ2205595-170131-050002.jpg

Title

Propaganda leaflet dropped prior to Operation Manna

Description

Propaganda leaflet issued by Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces to the people of occupied Holland, advising and instructing them on how to deal with relief food drops. Original in Dutch and English translation.

Publisher

IBCC Digital Archive

Date

1945-04

Rights

This content is available under a CC BY-NC 4.0 International license (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0). It has been published ‘as is’ and may contain inaccuracies or culturally inappropriate references that do not necessarily reflect the official policy or position of the University of Lincoln or the International Bomber Command Centre. For more information, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ and https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/legal.

Format

One printed leaflet

Language

Type

Identifier

MBrownJ2205595-170131-050001.jpg, MBrownJ2205595-170131-050002.jpg

Spatial Coverage

Temporal Coverage

Transcription

ALLIIERTTES [crest] [characters hidden by crest]KOMMANDO
[line]
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
MEDEDEELING
aan de Bevolking
van bezet Nederland
1. De vijand, die verantwoordelijk is voor Uw voedselvoorziening, heeft verzuimd voldoende voorraden aan te voeren, terwijl de verbindingen met Duitschland nog open waren. Nu hij door onze krijgsverrichtingen , geïsoleerd en belegerd is en het misdadige besluit heeft genomen om tot het laatste toe verzet te blijven bieden, zal hij niet staat zijn, U voor honger te behoeden.

2. Daar Uw voedselvoorraden uitgeput zijn, heeft de Opperbevelhebber last gegeven, dat onmiddelijk levensmiddelen door vliegtuigen boven bezet Nederland moeten worden afgeworpen.

3. Wij waarschuwen den vijand dat dit zal gebeuren en dat hij onze pogingen om U te helpen niet mag verhinderen en bemoeilijken. Zelfs indien hij mocht probeeren dit te doen, dan zullen wij toch voortgaan alles te doen wat in ons vermogen ligt om Uw leven te redden.

4. Die levensmiddelen zullen door vliegtuigen van allerlei type worden afgeworpen, voornamelijk door zware bommenwerpers. De toestellen zullen laag vliegen en hun last daar afwerpen, waar deze het gemakkelijkst door U kan worden verzameld. Wij kunnen U niet tijdig zeggen waar levensmiddelen zullen worden afgeworpen, en U moet daarom de volgende instructies nauwgezet in acht nemen.
a. Verwacht voedselpaketten zoowel bij dag als bij nacht. Geeft dus van af aan acht op onze vliegtuigen.
b. Vormt, onder leiding van verantwoordelijke personen, groepen om naar vliegtuigen uit te zien en de paketten te verzamelen. Wij geven den vijand instructies U zooveel mogelijk te helpen. Slaat die hulp niet af: ze zou uw las kunnen verlichten.
c. Als gij onze vliegtuigen hoort aankomen, moet gij in plaatsen waar zouden kunnen vallen, dekking zoeken. De paketten zullen niet met valschermen worden neergelaten en ze zullen zwaar genoeg zijn om, als ze U mochten raken, U ernstig letsel toe te brengen of zelfs te dooden.
d. Zet, als onze vliegtuigen naderen, op vastgestelde punten wachters uit, om vast te stellen waar de paketten neerkomen.
e. Verdeelt het voedsel onderling eerlijk.
f. Als de vijand probeert Uw voedsel te stelen, of als hij probeert op onze vlietuigen te schieten, noteert dan zorgvuldig alle mogelijke bijzonderheden, en vooral de namen van die dit doen. Meldt deze bijzonderheden. De leden van de vijandelijke strijdkrachten, die zich als zoodanig behandelen.

5. Let wel – wij kunnen niet beloven in ieder gebied het juiste aandeel van de paketten af te werpen. In sommige deelen zal het aandeel te groot, in andere te kleen zijn. Zorgt daarom zelf voor eerlijke verdeeling.

6. Vergeet niet – wij zijn Uw vrienden en wij voortgaan alles te doen wat in ons vermogen ligt om U te helpen.

[Page break]

SUPREME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCES
[underlined]
ANNOUNCEMENT
TO THE POPULATION OF OCCUPIED HOLLAND
[/underlined]

l. The enemy who us [sic] responsible for your food supplies, has ignored the need for sufficient supplies during the period when the connections with Germany still were open. Now that he is isolated through our military advance and has taken the criminal decision to go on fighting until the last moment, he will not be able to prevent starvation of your people.
2. Since your food supplies are exhausted now, the Supreme Allied Commander has given orders that immediately food has to be dropped by aircraft over occupied Holland.
3. We are warning the enemy that this is going to happen and that he is not allowed to hinder or prevent our efforts to help you. Even in case he nevertheless will try to do so, we will continu [sic] to do everything possible to save your lifes [sic].
4. The food supplies will be dropped by aircraft of various types, principally by heavy bombers. The aircraft will fly low and drop, their loads on locations where collecting by you is easy. We will not be able to announce timely when and where the food will be dropped and therefore you must observe the following instructions:
a. Expect food drops by day and by night. Therefore be continuously alert for our aircraft from now on.
b. Create groups under the command of responsible persons to look out for our aircraft and to collect the food parcels. We instruct the enemy to help you as much as possible. Accept this help, it may ease your burden.
c. As soon as you hear our aircraft approaching, you have to take cover if you are in places where food will be dropped. The parcels will not be dropped by parachutes and are heavy, so if they hit you they may injure or even kill you.
d. Place guards as soon as our aircraft are approaching in order to observe where the parcels have been dropped.
e. Distribute the food as honest as possible.
f. When the enemy tries to steal away your food or if he tries to fire at our aircraft, then take notes of all possible details and in particular the names of those who do so. Reports these details. The members of the enemy forces who are guilty will be considered to be war criminals and will be treated as such.
5. Take care, we cannot promise that every area will receive the right portion of supplies. In some areas there will be too much, in others too few. Therefore arrange a honest distribution of the food.
6. Don't forget, we are your friends and will continue to do everything possible to help you.

Collection

Citation

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, “Propaganda leaflet dropped prior to Operation Manna,” IBCC Digital Archive, accessed August 2, 2021, https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/16165.

Item Relations

This item has no relations.